Zamestnanecké výhody

Sociálna starostlivosť o našich zamestnancov je na poprednom mieste, nakoľko tejto oblasti venujeme neustále mimoriadnu pozornosť. Svedčí o tom i skutočnosť, že medzi zamestnávateľmi v Slovenskej republike sa spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. v predchádzajúcom období umiestnila v súťaži, ktorú vyhlasuje každoročne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ v kategórii „Rodinná politika“, na popredných troch miestach. Taktiež sa stará o zdravie svojich zamestnancov, o čom svedčí aj účasť v súťaži „Zdravá firma roka“. Rozsah, kvalita a možnosti využívania sociálnej starostlivosti zo strany zamestnancov sa každoročne prehodnocuje a doplňuje o ďalšie žiadané druhy zamestnaneckých výhod.


Zamestnávateľ I.D.C. Holding, a.s. poskytuje pre svojich zamestnancov mnohé zamestnanecké výhody nad rámec Zákonníka práce a za podmienok vymedzených v platnej kolektívnej zmluve a pravidlách odmeňovania:

Zamestnanecké VÝHODY:
- stravovanie v mieste výkonu práce,
- príspevok na cestovné,
- parkovanie v areáli miesta výkonu práce,
- príspevok na dôchodkové sporenie,
- jazykové a odborné vzdelávanie,
- darček v podobe našich produktov počas k veľkonočným a vianočným sviatkom, prídel výrobkov dvakrát ročne,
- odmeny pri pracovnom a životnom  jubileu,
- príspevky na sociálnu výpomoc (pri dlhodobej PN, úmrtí, príspevok deťom– polosirotám a i.)

 Podporujeme RODINY:
- príspevok pri narodení dieťaťa,
- príspevok na jasle alebo materskú školu,  
- príspevok na detský tábor,
- príspevok pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka základnej školy,
- darček pre prváčikov.

Záleží nám na ZDRAVÍ našich zamestnancov a preto im poskytujeme v oblasti zdravia tieto výhody:
- príspevok na zdravotnú starostlivosť,
- príspevok na preplatenie masáží, posilňovne, bazéna, sauny atď.,
- účasť na Dňoch zdravia organizované v areáli spoločnosti dvakrát ročne,
- preplatenie plnej výšky štartovného pri reprezentovaní zamestnávateľa na športových podujatiach - máme vlastný bežecký tím,
- príspevok na rekreačný pobyt zo sociálneho fondu,

- príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle Zákonníka práce,  
- príspevok bezplatným darcom krvi pri získaní Janského plakety alebo Kňazovického medaily.

Ak vás láka KULTÚRA  A  SPOLOČENSKÉ VYŽITIE, organizujeme:
- celofiremné podujatie Deň IDC pre zamestnancov a ich rodiny,
- pravidelné stretnutie zamestnancov s vedením spoločnosti,
- stretnutie s Mikulášom,
- poskytujeme príspevok na kultúrne podujatia organizované zamestnávateľom.  


Systém odmeňovania v našej spoločnosti je dohodnutý v platných Pravidlách odmeňovania I.D.C. Holding, a.s. Tu sú zadefinované presné podmienky výplaty jednotlivých zložiek mzdy ako aj  platné stupnice tarifných trieda ich výška.

 
K základnej mzde môžete získať prémie v závislosti od plnenia individuálnych, kolektívnych a celofiremných cieľov spoločnosti a ďalšie odmeny.
 
Pri splnení stanovaných podmienok vyplácame zamestnancom mesačnú odmenu za vzornú dochádzku, ročný dochádzkový bonus až 500 €, či odmenu za získanie nového zamestnanca.