Etický kódex spločnosti I.D.C. Holding,a.s.

Kódex etického správania slúži na definovanie základných princípov, podľa ktorých sa budú riadiť všetci zamestnanci I.D.C Holding, a.s. Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, hlásiť sa k jeho pravidlám a dbať o svoju profesijnú česť. Pri uplatňovaní etického kódexu dbajú všetci zamestnanci I.D.C. Holding, a.s. na dodržiavanie legislatívnych noriem. Etické konanie a dobré meno má kľúčový význam pre úspešné dlhodobé fungovanie spoločnosti na trhu.

Princípy

Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana
Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana zo strany jej zamestnancov patria medzi najdôležitejšie hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi. Každý zamestnanec dbá o reputáciu spoločnosti a ochranu jej záujmov; koná tak, aby nepoškodil dobré meno spoločnosti.

 Ochrana životného prostredia
Spoločnosť má organizovanú výrobu takým spôsobom, že rešpektuje a spĺňa požiadavky legislatívy týkajúce sa ochrany životného prostredia a garantuje, že výrobná činnosť nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Vzťah k zamestnancom
Spoločnosť prijíma zamestnanca na základe jeho spôsobilosti bez akejkoľvek náboženskej, národnej či rasovej diskriminácie bez ohľadu na farbu pleti, vek, či pohlavie. Každý zamestnanec je povinný správať sa v súlade s pravidlami a zásadami vzájomnej dôvery a spolupráce, chrániť záujmy spoločnosti a rešpektovať svojich kolegov.

Vzťah ku konkurencii
Spoločnosť rešpektuje dobré mravy a pravidlá hospodárskej súťaže. Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy a nepoškodzuje reputáciu konkurentov.

Vzťah k zákazníkom
Našou prioritou je spokojnosť zákazníka. Posudzujeme požiadavky zákazníka a uspokojujeme jeho potreby. Sme bezproblémovým dodávateľom a vo vlastnej práci aj vo vzťahu k zákazníkom uplatňujeme čestnosť, korektný prístup a osobnú zodpovednosť. Našim zákazníkom poskytujeme bezpečné potraviny, ktoré spĺňajú požiadavky EU na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Transakcie so spriaznenými osobami
Od členov orgánov a od kľúčových manažérov sa požaduje, aby orgánom spoločnosti oznámili, či majú priamy alebo nepriamy záujem,  alebo záujem v prospech tretích osôb na transakciách alebo záležitostiach, ktoré sa priamo dotýkajú spoločnosti. Členovia  dozornej rady a predstavenstva majú povinnosť informovať orgány, ktorých sú členmi, o svojich podnikateľských, rodinných alebo iných vzťahoch mimo spoločnosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie v súvislosti s konkrétnou transakciou.

Ochrana veriteľov
Orgány spoločnosti a kľúčoví manažéri  spoločnosti sa zaväzujú neuprednostňovať žiadnych veriteľov.

 

 


Generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.