Orgány spoločnosti

I.D.C. Holding, a.s. je akciová spoločnosť. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a stanovami.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Zloženie Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s.:

Ing. Roman Ježo – predseda predstavenstva
Ing. Roman Sukdolák, MBA – podpredseda predstavenstva
Paulína Jakubec – člen predstavenstva
Ing. Marek Gombita  – člen predstavenstva

Dozornú radu tvoria traja členovia a je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Zloženie Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.:

Ing. arch. Pavol Jakubec – predseda
RNDr. Ing. Marcel Imrišek – člen
Ing. Juraj Niedl – člen