Orgány spoločnosti

I.D.C. Holding, a.s. je akciová spoločnosť. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a stanovami.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Zloženie Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s.:

Ing. Pavol Kovačič – predseda predstavenstva
Ing. arch. Pavol Jakubec – podpredseda predstavenstva
Ing. Roman Ježo – člen predstavenstva
Ing. Miroslav Buch – člen predstavenstva
Ing. Roman Sukdolák, MBA – člen predstavenstva

Dozornú radu tvoria traja členovia a je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Zloženie Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.:

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. – predseda
Ing. Viera Tomaníková – člen
Ing. Juraj Niedl – člen