Analytik údržby Figaro Trnava, Cífer

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
trvalý pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Ponúkaná nástupná mzda je od 1500 €

Ponúkaná nástupná mzda je 1500 €+ prémie vo výške 20%  + dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Nástupný plat bude predmetom dohody. 

Naša spoločnosť obsadzuje pracovnú pozíciu špecialistu, ktorý v súlade s platnou legislatívou koordinuje, zabezpečuje a metodicky riadi činnosti servisných služieb a opráv vyhradených technických objektov, plánuje výkony údržby, podporuje správu modulu údržby riadiaceho softvéru v organizácii, podporuje a modernizuje postupy, návody a celkovo oddelenie údržby.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- Spracovanie štandardných postupov a ich modernizácia v oblasti preventívnej údržby a opráv vyhradených technických zariadení.

- Vedenie technickej dokumentácie a poskytovania technickej podpory dodávateľom.

- Vytváranie plánov údržby strojov a zariadení.

- Sledovanie vývoja a zmien technických noriem pre vyhradené

technické objekty.

- Zabezpečenie odborného servisu požadovanej kontroly podľa platnej legislatívy.

- Spravovanie softvérového modulu údržby.

- Vypracovávanie štatistických analýz a rozborov týkajúcich sa technických porúch.

- Rokovanie s dodávateľmi, riešenie technických problémov podľa špecifických požiadaviek servisu.

- Spracovanie podkladov v prípade sťažností a reklamácií, ako i nedodržania podmienok zo strany externých dodávateľov.

- Zodpovednosť za zabezpečenie infraštruktúry údržby - plánovanie výkonov, zabezpečenie a riadenie servisných služieb externých dodávateľov.

 Benefity:

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

- odmena za vzornú dochádzku

- pružný pracovný čas /pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00 hod./

- možnosť teplého obeda od 1€

- možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

- rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

- balíček rôznych benefitov v hodnote 280 € 

- príspevok na dôchodkové sporenie

- niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

- pri nástupe zabezpečíme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jakubikova@idc.sk.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch výberových kolách.

Prvé kolo výberu bude realizované formou telefonického interview a druhé kolo výberu bude realizované formou osobného /odborného/ pohovoru.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

stredoškolské, vysokoškolské 

Zameranie: technické

Prax na pozícii/v oblasti:

zabezpečovania infraštruktúry údržby

PC znalosti:

Microsoft Word – mierne pokročilý

Microsoft Excel – mierne pokročilý

Jazyková znalosti:
Anglický jazyk - stredne pokročilý /B2/

Vodičský preukaz sk. B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Hľadáme kandidáta s dobrými komunikačnými schopnosťami, organizačnými zručnosťami a dobrým time managementom.

Ideálne, ak by mal kandidát prehľad:

- v logistike zabezpečovania náhradných dielov a opráv,

- v oblasti TPM a skúsenosti so softvérovými modulmi údržby.

Bežná komunikácia v anglickom jazyku vítaná.

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Anna Jakubíková

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 346

e-mail: jakubikova@idc.sk