I.D.C. Holding, a.s. je akciová spoločnosť. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a stanovami.

Zloženie predstavenstva 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

 

Paulína Jakubec

predseda predstavenstva

Ing. Jana Račková, PhD.

člen predstavenstva

RNDr. Ing. Marcel Imrišek

člen predstavenstva

Zloženie dozornej rady

Dozornú radu tvoria traja členovia a je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

 

Ing. arch. Pavol Jakubec

predseda dozornej rady

Mária Chatrnúchová

člen dozornej rady

Ing. Matej Bošňák

člen dozornej rady