I.D.C. Holding, a.s. je akciová spoločnosť. Činnosť spoločnosti sa v plnej miere riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka a stanovami.

Zloženie predstavenstva 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Zloženie Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s.:

Ing. Roman Ježo

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

Paulína Jakubec

člen predstavenstva

Ing. Marek Gombita

člen predstavenstva

Zloženie dozornej rady

Dozornú radu tvoria traja členovia a je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Zloženie Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.:

Ing. arch. Pavol Jakubec

predseda

RNDr. Ing. Marcel Imrišek

člen

Ing. Juraj Niedl

člen